Stichtingzaken

Stichtingzaken

Op deze pagina vind je informatie over Stichting ‘Wegwijzer bij Kanker’.

Stichting Wegwijzer bij kanker

Waterlandlaan 81

1441 RS Purmerend

Telefoon: 085 – 00 26 014

Email: contact@wegwijzerbijkanker.nl

Bankrekening: NL19 INGB 0675 0867 95

RSIN: 863118100

KvK: 84164492

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het (doen) ondersteunen van en het (doen) bieden van hulp aan mensen met kanker, mensen die te maken hebben (gehad) met kanker en familie en nabestaanden van mensen die kanker hebben (gehad), alles in de ruimste zin van het woord.

Missie

De wegwijzer bij kanker stelt zich ten doel formele zorg, informele zorg én het sociaal domein te verbinden tot één duidelijk en toegankelijk baken voor de patiënt en zijn naasten. Hiermee wordt een vloeiende transitie vanuit ziekenhuis naar de eigen omgeving mogelijk. Door het toegankelijk en laagdrempelig bereikbaar maken van (na)zorg gecombineerd met persoonlijke ondersteuning wordt de (na)zorg optimaal en zonder onnodige vertraging afgestemd op de individuele behoefte. We baseren ons daarbij op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.

Wegwijzer bij Kanker is er in de eerste plaats voor patiënten en hun naasten. Daarnaast dient het ook als hulpmiddel voor iedereen die zorg of ondersteuning biedt tijdens en na kanker. Een goed functioneren van de wegwijzer zal kwaliteit van leven van mensen verhogen, nazorg optimaliseren en bovendien leiden tot kostenreductie. Uitgangspunten van de Wegwijzer zijn dan ook het beleid van Juiste Zorg op de Juiste Plek en Passende Zorg.

Website: www.wegwijzerbijkanker.nl

Gebruiksvriendelijke website waar bezoekers, desgewenst met hulp van de Persoonlijke Wegwijzer, hun weg vinden naar de juiste zorg, hulp en ondersteuning, ingedeeld naar 9 categorieën van behoeften.


De website is logisch en overzichtelijk ingedeeld met veel gebruik van videomateriaal, waardoor het ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden goed te begrijpen is.

Disclaimer: De stichting is geen zorginstelling. Vanuit de stichting worden geen medische adviezen gegeven en geen medische verwijzingen gedaan. Ten alle tijden wordt cliënten bij vragen van medische aard, zowel fysiek en mentaal/emotioneel,  aangeraden contact op te nemen met een formele zorgverlener. 

Persoonlijke Wegwijzers

Een persoonlijke wegwijzer is een vrijwilliger, vaak een ervaringsdeskundige en/of iemand met een relevante professionele achtergrond, die helpt de hulp -of ondersteuningsvraag helder te krijgen en de behoefte van de cliënt te koppelen aan het juiste aanbod. De persoonlijke wegwijzer is opgeleid en heeft overzicht van het aanbod in de regio, over de grenzen van de domeinen heen. De wegwijzer is bereikbaar via telefoon, chat en email en kan indien gewenst ook de client ontmoeten (in een nabij Centrum voor Leven met en na Kanker).

Financiën

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het dagelijkse werk van de stichting wordt verricht door beroepskrachten en vrijwilligers. De beloning van de beroepskrachten is marktconform en in lijn met de taken en verantwoordelijkheden van de functies. Vrijwilligers krijgen een reiskostenvergoeding en een onkostenvergoeding indien van toepassing.

De financiële verantwoording wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van de Stichting. Het eerste jaarverslag van de Stichting betreft een verlengd boekjaar: Q4 2021 en het jaar 2022. Dit in verband met de oprichting van de stichting in Q4 van 2021.

De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door:

Ad * Op het moment van schrijven kent de stichting de volgende financiers: ZonMw, KWF, Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZonH).

Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuursleden:

Matty Hakvoort

Voorzitter

Sonja Robben

Secretaris

Han Schoonderbeek

Penningmeester

© 2024 Stichting Wegwijzer bij kanker - Powered by Maatos